Confederation Des Travailleurs du Secteur Prive finn kree en Janvier 2009 apres ki Fron Travayer Sekter Prive finn transforme limem en enn Confederation.

Historik
Fron Travayer Sekter Prive pran nesans en Janvier 2003 avek lagrev la faim ki 6 sofer White Sand Tours ek zot 2 negotiater, Jane Ragoo ek Reeaz Chuttoo ti fer pandan 9 zur.
Deza a sa lepok la patron ti pran decision pou sanz contrat bann sofer sans gagn zot lotorisation. A partir sa sanzman la travayer so saler ti reduire par la moitie. Par la suite 30 sofer ti perdi plas travay me avek lagrev lafaim zot ti resi gagn zot compensation.
Depi sa dat la travayer sekter prive finn kumans enn campagne pou revandik zot droit parey kuma travayer dan sekter piblik. Li bon rapel ki depi sa dat la travayer dan sekter servis pou tourist (Travel Agents and Tour Operators) finn milit pou gagn enn Remuneration Order. Et dan sa mem la grev la, Navin Ramgoolam ki ti Leader lopposityon, ti vinn visit bann grevis ek ti pran l’angazman en ecrit ki li pou sanz la loi travay pou konsolid drwa travayer ek anpes licensiman sovaz. Zordi so gouvernman finn sanz la loi me…..!

Pour Rappel
Li bon kone ki laloi ki regir sekter travay dan Moris divize en 3 parti:

(1) Sekter Piblik ki guverne par Pay Research Bureau (PRB). Ena anviron 100 mil travayer ki konserne dan sekter piblik ek corps para-etatik. Sak 5 ans zot saler ek condition travayer amelyore.
(2) 29 Sekter travay ki truv dan sekter prive kuver par bann Remuneration Order (R.O.). Sa bann R.O. la revise kan Minis reve. Ena R.O. ki pa finn revise depi plis ki 25 ans. Ena anviron 400 mil travayer ki konserne.
(3) Sekter servis ek finansye cot pena okenn R.O., savedir ki pena mem enn minimum saler ki prescrit. Ena anviron 50 mil travayer ki konserne. Sa bann travayer la zot byen exploite, e.g. bann travayer dan call centres.

Depi 2003 Fron Travayer Sekter Prive finn realize ki bann fonctioner byen organize dan 2 gro Federasyon Syndikal pou sekter piblik mais par kont travayer sekter prive ti laisser a zot mem, dan division, dan confusion ek zot revandikasyon ti tuzur “lag behind” et sirtou ki dan zot Federasyon zot bann dirizan, bann fonktioner depi sekter piblik ou Corp para-etatik. Suvan travayer sekter prive zot ti sibir bann humiliation ki soi disant zot pena capacite pou asim responsabilite dirizant.
Fron Travayer Sekter Prive finn systematikman amen bann revandikasyon travayer sekter prive divan bann lotorite konserne, su diferan gouverment, ek mem o nivo international

Bann gain ki nou finn fer
1. Dabord nou finn amen enn gran batay kont l’amiante (Asbestos). Avek prev a l’apui kan nou finn kapav dimann pou deter enn nou mam suite a so deces du a enn cancer poumon ek avek soutien Professer Asselton depi l’Universite Manchester depi l’Angleterre nou finn kapav fors gouvernman d’alor pou amen enn exper Dr John Addisson pou vinn fer enn letid lor mefait l’amiante dan Moris.
Avec pour resultat ki zordi l’amiante pena drwa importe dan Moris. Ek nou komba kontinye. Nou pe milit pou retir tou lamiante dan tou batiment ki ena lamiante. (a kumanse par bann biro gouvernman.
2. Depi 2003 swit a nou bann deposition devant le National Remuneration Board (NRB), travayer sekter prive finn truv so condition travay ameliore. Bann lekzamp R.O. Light Metal, R.O. Sekter Distribution, R.O. Sekter Construction.
Zordi travayer sekter prive ki kuver par bann R.O. ki finn revise dir avek fierte ki zot finn gagn bann nuvo droit tel ki:
(a) Benefit pou bann madam (ki zordi finn rant dan ERiA)
(b) Overseas Leave ki finn vinn Vacation Leave
(c) Konze Special kan enn dimoune marye, ou so zanfan marye, dan ka mortalite,
(d) Paternity leave
(e) Condition special pou travayer lor contrat
(f) Meal Allowance a Rs50.00
Li bon note ki dan dernye recommendation NRB pou sekter constriction, Chairman Board dir ki sa bann nuvo gain la ena enn “marked social value” ek ki zot bizin etendre a tou sekter. Li demann ki ena enn “harmonization” de tou bann R.O. pou ki pena discrimination (labour.gov.mu).
3. Nou premye lorganisation ki resi amen negotiation o nivo national pou sekter constriksyon avek lorganisation patron (BACECA). Avek le concept de la negociation collective, nou resi fer nou lakor aksepte par le NRB cot sa lakor la finn ena enn reperkisyon lor 20,000 travayer dan sekter constriksyon.
4. Avek bann revandikasyon successif, FTSP resi pousse gouvernman pou amand le OSHWA 1988 (Occupational Safety Health and Welfare Act 1988) parski avek bann nuvo demann monde du travay, laloi la ti depase. En 2005 gagn enn nuvo laloi pou protection tou travayer, pa zis travayer sekter prive kuma li ti ete oparavan. En 2005 la loi la finn vote ek finn promulgean Septam 2007.
5. Apres 2 ans combat intense, FTSP resi fors gouvernman pou rekonet ki lor 181 School Attendant ki travay dan bann lekol pre-primer gouvernman, 115 ladan ti pe tus enn saler de Rs1,000 selma par mois. Lezot ti pe gagn Rs6,000. En Juillet 2008 sa 115 madam la gagn Rs4,200.
Lalit FTSP pe kontigne pou eliminn discrimination.
6. Batay FTSP kuver usi travayer etranzer. An 2005 nou heberge enn travayer chinoise (Mme Li Que Kin) ki so patron Floreal Knitwear usi bien ki gouvernman ti finn expilse. Swit a nou representasyon divan Human Rights Commission, nou resi fer gouvernman d’alor rekonet droit enn travayer pou gagn recour a enn cour de justice pou reklam so droit.
7. En Oktob 2008 nou finn ekrir enn nuvo page listwar. Travayer na pa ti ena enn moniman pou li identifye li. Le 7 Oktob 2008 F.T.S.P. ek so bann affilye finn eriz enn moniman dan plas Margeot Rose Hill en memwar de tou travayer ki finn perdi zot lavi a koz zot travay ek pou honor lalit Syndikal. Sa ti fer en mem tan ki muvman syndikal international ti decret le 7 Oktob kuma zurnee international travay decent.
8. Lekol Computer pou travayer sekter prive et zot famiy.
Etan done ki travayer sekter prive finn tuzur res bann zanfan pov de la societe, note ki le NRB statue zis lor saler minimal tandi ki le PRB preconise saler maximal, FTSP finn truv necesite pou regroup TOU TRAVAYER SEKTER PRIVE dan enn Confederation Syndikal zis pou travayer sekter prive, d’ou la Confederation des Travailleurs du Sekter Prive (CTSP)

C.T.S.P. finn kre lor cahier revandikasyon swivan:-
1. Kreasyon enn Portable Severance Allowance Fund kot tou emplwayer sekter prive kontribye 1 zurnee saler (remuneration) pou sak mwa ki enn travayer dan employ dan enn fond pou so retret a 60 ans.
2. Introduire enn TVA Social lor tou lartik ek servis de luxe pou finans enn Stabilizing Fund pou met sibsid lor bann denree de baz kan bann prix monte. Permet ki tou citoyen gagne akse a bann servis ek besoin de baz.
3. Eliminn discrimination par fer ledikasyon gratuit de pre-primaire a tertiaire (Universite)
4. Preleve enn pourcentage lor chiffre d’affaire tou business kom kontribisyon dan enn Fond Social pou pansyon retret. Travayer kontribye lor baz individyel dan fon pensyon (N.P.S.) (Laz retret bizin 60 ans full pension)
5. Empess importation tou kalite forme l’amiante ek bizin eliminn lamiante depi tou batiman dan enn delai 3 ans
6. Leta bizin pran responsabilite pou demolir tou lakaz cite EDC ek batir bann nuvo lozman social pou bann resident lakaz cite EDC
7. Harmoniz tou R.O. kuma rekomande par NRB fer ki tou kondityon / benefit travay dan sekter prive vinn parey pou tou travayer. Donc eliminn discrimination.
8. Determinn enn Saler Minimal Sosyal lor lekel Full Compensation base lor Taux Inflation bizin frappe kuma Compensation Salarial Anuel. Saler Minimal bizin revoir tu le 5 ans parey kuma P.R.B.
9. Dan Negotiation Kolektif, ratrapaz pou perte dan pouvoir d’achat bizin obligatoire.
10. Tou sekter ekonomik bizin couver par enn R.O. (Sekter servis, sekter finansye, Sea food Hub, Sekter IT)
11. Bizin ki tou compagnie aret finans bann parti politik. Finansman bizin fer lor baz individuel, declare a MRA ek rann piblik lor Internet.
12. Fees SC ek HSC bizin peye par Leta.
13. Bizin ki tou parlmanter deklar zot bien, osi bien ki zot conjoin ek zot zanfan a public.
14. Bizin liberaliz Television
15. Donn tou travayer lor contrat moins ki 12 mois enn local leave ek 1 sick leave par mois.
16. Bizin ki laloi travay precise ki okenn lakor individiel pa kapav ‘override’ enn laloi ou enn lakor kolektif.
17. Enn zurne travay bizin res 8 er tan dan la pratik