Les Reactions sur le budget

REEAZ CHUTTOO (CTSP) : « Travayer sekter prive bann zanfan pov du budget »

La Confédération des Travailleurs du Secteur Privé (CTSP) est catégorique : pa kapav ena mirak ekonomik si lekar ant bann ris e bann pov kontinye grandi. E sa bidze-la napa adress sa problem-la. Pa finn tann Lutchmeenaraidoo dir li pou introdwir enn mekanism pou enn distribision ban risess pou rasire ki nou dan enn “inclusive growth”. Li enn aberasion ki nou pa finn tann okenn provizyon konsernan minister Travay alor ki sa minister-la pe fonksyonn avek 40 % efektif e se bann travayer sekter prive ki pe pey le fre. Dan sekter prive ena 100 000 dimoun ki zot saler de baz mwins ki Rs 5 000 e nou pa finn tann narien pou zot. Bann travayer sekter prive bann zanfan pov du budget.
De lot kote li bon ki pe fer tou pou ena kreasyon danplwa me problem somaz dan Moris konsern sirtou bann zenn ant 16 e 24 ans. Tousala parski kan ou bann zenn pe ale a la retret, zot retourn lor marse travay parski zot pansyon pa permet zot viv. Bizin rekonet ki se premye fwa ki bann PME pe gagn otan soutyen e de sipor a traver bann remiz de tax. Li osi inportan pran kont ki boukou proze infrastriktir piblik finn anonse avek enn bit pou relans sekter konstriksyon. Bref, bann zingredian reuni pou ki ena enn remonte de nou krwasans ekonomic, me eski sa vedir mirak ekonomik pou bann travayer sekter prive osi ?

 

Jane Ragoo (CTSP) : « Priorité au salaire minimal » 

“Le discours-programme du gouvernement a mis beaucoup d’accent sur l’allègement de la pauvreté et cela doit passer par l’introduction du salaire minimal. Nous nous attendons que le budget donne une direction à l’emploi des femmes et des jeunes qui sont dans des situations précaires. Nous nous attendons à des améliorations dans les secteurs de l’éducation, de la santé publique, du contrôle des prix sur les produits alimentaires. Enfin, nous demandons que les centres sociaux restent ouverts jusqu’à 20h pour que les femmes qui travaillent durant la journée puissent profiter des cours tels que la zumba, l’aérobic, le yoga, etc.”