REACTION A CHAUD DE LA CTSP SUR LE BUDGET 2017-2018

CTSP qualifye sa budget la de enn budget ultra liberal ki napa finn reponn a problem  justice social dan nou pei, me o kontrer finn encourage  la sur exploitation de bann opprime ankor plus.

 Premier problem justice social dan nou pei se la monte de traffic d’influence et corruption ki nou tou kone la source du problem, se le financement parti politik non reglemente.

Sa budget la pa finn koz nanyen lor la.

 Dexiem elemen, ena enn labsans total d’un mechanism pou distribution la richesse, dayer Minis des Finans li mem vinn dir ki ena enn move distribisyon des salaires dapres le Gini Co Efficient.  Olye ki li vinn ek bann mezir pou augment bargaining power travailleur, amen enn proper balance between labour and capital pou nou kapav negocier bann salaire plus decent, li finn pran enn mesure ki pou  affaibli davantage travayer ek syndicat, c’est par donn quasiman dan tou sekter TRAVAYER ETRANZER pou 8 an.  Li kler ki zordi bann patron pou senti zot ankor pli fort si Mauricien la pa pou kapav travay kuma bef parey kuma enn travayer etranzer li pou deor.  Li kone ki li finn fer et akoz sa ki linn vinn avek enn income support pou bann moin de 10,000 par enn negative taxation system de Rs1000 par mois.  Li pe donn nou enn la bwet parski li finn fini vann nou ek sekter prive.

 Zordi li pou quasiman imposib pou ki travayer organize ek gagn rekonesans syndical ek kapav negocier meyer kondisyon travay.  Par peur ki zot remplase par travayer etranzer ki dan 15 zur pou gagn permi pou vinn travay Moris, li pa pou rod organize derriere enn syndika.

 Li absolument revoltan kan Minis Finans vinn dir pe met bann nuvo infrastriktir pou la proprete et de nettoyaz dan bann lekol primer et seconder du gouvernman ek li fer enn abstraction complet de bann dimoune ki pe nettoye la, gagn Rs1500 par mois. Listoire zame pa pou pardon li si li pa fer nanyen pou sa bann malere la.

 Lot problem de justice social, zordi la justice pa accesib au petit peuple. Dabor ena enn mafia parmi les professional du barreau et ki nourrit lor cadav dimoune.  Ensuite system la li telma pran letan, ki li tou letan a lavantaz du plus riche.  Enn travayer met so case devant la cour industriel, li gagn so jugement apres 7 ans.  Ki li finn fer pou sa problem la apart ki mont New Supreme Court House et pe facilite peyman lamann on line pou gouverman gagn larzan plis vit.

 

Autre problem de justice social se le chomage des jeunes.

 

Buku incentive finn done pou ki ena nuvou creno economic ki pe develop et pou ena creation demploi. Mais avan ki lemploi la cree, ou finn fini donn droit pou bann travayer etranzer pou vinn pou 8 ans. Eski bann zenes local ki pou gagn travay ou soi kot misye la kapav plis boire disang travayer ki li pou donn travay, setadir travayer etranzer. 

Ena usi problem ki nou bann senior pe oblize retourn sur le marche du travail parski zot pa kapav viv de zot pension.  Et la zenes pa gagn travay, ki mezir budget finn anonse pou sa problem la.

Oui Ce enn Bon budget pour le secter prive avec buku de tax holiday et autres incentive et aussi moins contrainte lor zot.

 Pour le petit peuple, so cigarette et so la biere pou monte, travay precaire pou kontigne augmente, societe la pou kontigne divise ant tres riche et tres pauvre. La classe moyenne pou kontigne appauvri par le payment de plus de tax et d’amende.  Qui plus bon ki sa. INEGALITE SOCIAL EMPIRE.

 Bref finn achete nou credit et finn vann nou kontan ek sekter prive.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reeaz Chuttoo                                                                        Jane Ragoo

President                                                                                General Secretary

 

8 Juin 2017